NÁKUP NAD 200,- € = DODANIE ZDARMA !
------------------------------

+421 915 776 960
obchod@rybarstvoudabla.sk

Všeobecné obchodné podmienkyČlánok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Firma Erich Janovič vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) pre poskytovanie služieb na portáli www.rybarstvoudabla.sk.
    Zmluvné strany:
        Erich Janovič, so sídlom Vrádište 218, 908 49 Vrádište Slovenská republika, IČO 40480666, , poštová a fakturačná adresa Námestie mieru 242/1, 908 51 Holíč, Slovenská republika, tel. +421 915 776 960, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
        Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objednala služby prostredníctvom e-obchodu www.rybarstvoudabla.sk alebo e-mailom, a ktorej firma, poskytuje služby na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s týmito VOP (ďalej aj „zákazník“).
    Orgán dozoru nad činnosťou poskytovateľa: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. : 033/5512 689, 033/5512 690, fax. č.: 033/5512 656, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
    Tieto VOP platia na území Európskej únie pre poskytovanie služieb objednaných prostredníctvom elektronického obchodu na www.rybarstvoudabla.sk a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.rybarstvoudabla.sk.
    Všetky vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
    Práva zákazníka vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
    Ak poskytovateľ zamietne žiadosť zákazníka o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, má zákazník právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Platforma pre riešenie sporov on-line sa nachádza na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS a ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov sa nachádza na stránke MH SR.

Článok II

Objednávka

    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára na www.rybarstvoudabla.sk. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie dodania služby a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že zákazník nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená zákazníkovi dôsledkom toho, že zákazník zabudol svoje prístupové údaje alebo sa prístupové údaje zákazníka dostali do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia poskytovateľa.
    Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom vzniká na základe potvrdenia elektronickej objednávky v systéme poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný zaslať zákazníkovi záväzné potvrdenie objednávky e-mailovou správou na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v elektronickej objednávke, a to bezodkladne po jej doručení poskytovateľovi. Inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Zákazník je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe od poskytovateľa. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany poskytovateľa je zákazník povinný o tom upovedomiť poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
    Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
        Identifikácia zákazníka, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
        Názov objednávanej služby, napr. názov tovaru a pod.;
        Množstvo objednávaného tovaru, napr. počet kusov, na ktorý si zákazník objednáva.
    Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odstavca, je považovaná za neúplnú. Poskytovateľ sa v takom prípade pokúsi kontaktovať zákazníka a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku poskytovateľovi sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
    Zákazník výslovne súhlasí so začatím poskytovania objednaných služieb okamžite po potvrdení objednávky poskytovateľom. Zákazník zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Článok III

Storno objednávky – odstúpenie od zmluvy

    Zákazník má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany poskytovateľa v súlade s čl. II, bod 2.
    Ak je zákazník spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
    Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
        Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedená e-mailová adresa, na uvedenú e-mailovú adresu nie je možné doručiť potvrdenie objednávky, zákazník na e-maily neodpovedá, atď.);
        Služba sa už neposkytuje, výrazným spôsobom sa zmenila jej cena, alebo službu nie je možné poskytnúť, napríklad ak si zákazník objednal už neexistujúci  tovar, alebo bol tovar zakúpený iným subjektom skôr, než ho zaregistroval poskytovateľ. V prípade, že táto situácia nastane, poskytovateľ bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností poskytovateľom vrátená.

Článok IV

Platobné podmienky

    Zákazník platí poskytovateľovi úplatu za poskytnutý tovar (ďalej len „poplatky“) to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý je verejne dostupný na www.rybarstvoudabla.sk.
    Po poskytnutí tovaru je zaplatený poplatok nevratný.
   
    Úhrada môže byť vykonaná:
        dobierkou
        platobnou kartou VISA, EUROCARD/MASTERCARD a DinersClub, vydanou ktoroukoľvek bankovou inštitúciou na svete,
        poštovým peňažným poukazom na poštovú adresu poskytovateľa.

    Zákazník je povinný uhradiť včas a na správny účet presnú sumu uvedenú na faktúre a nezaokrúhľovať ju svojvoľne nadol ani nahor. Platba je považovaná za uhradenú, pokiaľ je v termíne splatnosti pripísaná na správny bankový účet poskytovateľa, pod správnym variabilným symbolom a v správnej výške. V prípadoch, keď platba tieto podmienky nespĺňa, si poskytovateľ vyhradzuje právo nezačať poskytovanie služby, eventuálne obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť jej poskytovanie. Uvedením nesprávneho variabilného symbolu vzniká možnosť, že zákazník uhradí inú službu, ktorá bude po úhrade poskytnutá a zaplatený poplatok bude nevratný (bod 2 tohto článku).
    Ak zákazník hradí faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech účtu poskytovateľa v plnej fakturovanej výške, t. j. všetky bankové poplatky na strane platiteľa i príjemcu platby znáša zákazník.
    Poskytovateľ je oprávnený písomne alebo e-mailom upozorniť zákazníka na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku, v prípade ak neuhradil cenu služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti, a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Poplatok za písomné upozornenie, ako aj všetky náklady vynaložené na vymáhanie pohľadávky znáša zákazník, ak je dôvod neuhradenia na strane zákazníka.
    Ak zákazník neuhradí faktúru v lehote splatnosti, má poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Ak je zákazník v omeškaní s platením viac ako 7 dní odo dňa splatnosti faktúry, poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služieb, alebo ich pozastaviť až do úplného uhradenia faktúry a poplatkov z omeškania s právom účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu, ak je tento uvedený v cenníku poskytovateľa.
    Služby evidované v jednom zákazníckom konte sú poskytované jednému zákazníkovi, ktorý je povinný udržiavať svoje fakturačné a kontaktné údaje vždy aktuálne a pravdivé. Príliš častá alebo neodôvodnená zmena fakturačných údajov nie je dovolená. Zmena fakturačných údajov je možná iba v odôvodnených prípadoch, ako napríklad presťahovanie fyzickej osoby, zmena priezviska súvisiaca s vydajom, úmrtie fyzickej osoby, zánik právnickej osoby, zmena sídla právnickej osoby, nástupníctvo inej právnickej osoby, a podobne.


Článok V

Súkromie a ochrana osobných údajov

    Spôsob nakladania s osobnými údajmi potrebnými pre zmluvný vzťah stanovil poskytovateľ v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je dostupný na www.rybarstvoudabla.sk.


Článok VI

Ostatné ustanovenia

    Zákazník nie je oprávnený skúšať či skúmať a testovať zabezpečenie poskytovateľa, ani prelamovať technické zabezpečovacie prostriedky poskytovateľa. Zákazník ďalej nie je oprávnený používať automatizované systémy pre sťahovanie dát poskytovateľa alebo iných zákazníkov poskytovateľa. Zákazník nesmie akokoľvek reprodukovať či zneužívať procesy k monitorovaniu obsahu webových portálov poskytovateľa. Zákazník sa nesmie pokúšať prihlásiť sa do zákazníckeho konta tretej osoby bez jej súhlasu, ani sa pokúšať prelomiť zabezpečenie používateľských účtov. Zákazník nesmie zasahovať technickými prostriedkami do webového portálu poskytovateľa za účelom jeho preťaženia či znefunkčnenia.
    Poskytovateľ je oprávnený prerušiť či dočasne pozastaviť akúkoľvek službu poskytovanú prostredníctvom www.rybarstvoudabla.sk. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá zákazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú dočasnou či trvalou nedostupnosťou svojho webu alebo niektorých jeho aplikácií.
    Poskytovateľ je oprávnený objednávku zákazníka odmietnuť, v takom prípade bude zákazník o tomto obratom informovaný a budú mu vrátené uhradené finančné prostriedky.
    Ak zákazník poruší ustanovenia týchto VOP, je poskytovateľ oprávnený mu s okamžitou platnosťou ukončiť poskytovanie služieb podľa týchto VOP a ďalej je oprávnený mu s okamžitou platnosťou zablokovať prístup do zákazníckeho konta na www.rybarstvoudabla.sk. Zákazník tak nebude oprávnený spravovať objednávky, ktoré sú registrované alebo vedené prostredníctvom jeho zákazníckeho konta.
    Zákazník je povinný nahlásiť chyby systému, ktoré by mohli viesť k zneužitiu systému alebo neoprávnenému obohateniu. Zákazníkovi je tiež zakázané tieto chyby zneužívať.
    Zmluvné strany týmto výslovne dojednávajú, že vzájomné spory budú riešené (ak je zákazník podnikateľom) miestne príslušným súdom podľa sídla poskytovateľa.
    Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce počas účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2019.

 
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.